Avainsana-arkisto: Fastems

Prosessien muokkaaminen vie tehokkaampaan tuotantoon

Ajankohtaista asiaa virtuaalisesti: Fastemsin marraskuun alussa järjestetty virtuaaliseminaari keskittyi uusiin mahdollisuuksiin tuotannon tehostamisessa sen prosesseja kehittämällä automatisoinnin kautta. Fastemsin tuotantojärjestelmän MMS:n (Manufacturing Management Software) sovellutukset olivat yksi yhdistävä teema.

Englanniksi järjestetty kokonaisuus Productivity Beyond Machine Tending keskittyi tehokkuuden ja laadun kehittämiseen prosesseja tarkastelemalla, koska juuri niiden kautta tehokkuus muovautuu. Valmistus on paljon muutakin kuin koneet ja niiden käyttäjät, se on myös materiaalivirtoja ja tietovirtoja ja valmistusprosesseja niiden hallintaa ja optimointia tämän päivän keinoin. Tähän päivän mittaan tarjoiltiin ideoita ja mahdollisuuksia

”Entä jos tuotannossa tehtäisiin vain oikeita asioista oikeaan aikaan, ja koko ajan”, tiivisti päivän teemaa avauksessaan Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nyman.

Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nyman avasi tapahtuman.

Työkaluhallinta kuntoon automaation avulla

Eri prosessien kehittämiseksi työkaluhallinnan haasteet ovat yksi keskeinen teema. Työstökoneiden ominaisuuksien kasvaessa ja laajojen tuotevalikoimien myötä heikko leikkaustyökalujen hallinta on yksi keskeisiä nykytuotannon pullonkauloja.

Kun työkalunhallintaa kehitetään, sen edut ovat monet. Kustannukset ja konestopit vähenevät, käyttötunnit lisääntyvät ja joustavuus sekä tehokkuus kasvavat. Seminaarissa Fastemsin Sami Pohjalainen kävi läpi MMS-pohjaisen työkalunhallintakäytäntöjen etuja ja niiden käyttöönottomahdollisuuksia neljässä vaiheessa alkaen ennakoivasta työkalunhallinnan softaratkaisuista latausvirheiden eliminointiin, keskitettyyn varastointiin ja aina laajoihin työkalupalvelun Tool Service Cell- automaatioratkaisuihin saakka. Koneen käyttöasteessa työkalunhallintaratkaisujen kautta on mahdollista päästä jopa 95 prosentin tasoille, totesi Pohjalainen.

Työkaluhallinnan tehostamisen teemoihin keskittyi myös Volker Schwegler TDM Systemiltä.

Hän esitteli TDM Shop Floor Manager-ohjelmistoa ja integraatiota sen ja Fastemsin MMS:n välillä työkalusyklien kehittämisessä ja tiedonhallinnassa. Integraatiossa TDM toimii tietokantana työkaluihin liittyvien tietojen, kuten yksittäisten työkalujen, työkalukokoonpanojen ja NC-ohjelmaan liittyvien työkaluluetteloiden hallintaan ja mahdollistaa siten tuotannon tehokkaan valmistelun ja läpiviemiseen yhdessä mm. työkalumakasiinin hallinnasta ja datasiirroista huolehtivan MMS:n kanssa.

Kysymys-vastaus osuudet olivat esitysten jälkeen. Fastemsin Janne Kivisen (oikealla) aiheena olivat MMS:n WCO-toiminnot. Vasemmalla Mikko Tuomaala.

Suunnittelua ja optimointia eri sovellutuksissa

MMS mahdollistaa tuotannon tehostamisen suunnittelun ja optimoinnin kautta hyvin erityyppisissä ratkaisuissa.

Näitä esiteltiin useampia, Janne Kivisen teemana olivat MMS:n ns. WCO- eli Work Cell Operations -toiminnot tuotannon suunnittelun ja hallinnan automatisointiin tuotantokoneissa ja/tai tuotantosoluissa.

Work Cell Operations- järjestelmien kautta voidaan hallita tuotantoa stand alone-koneista ja tuotantokokonaisuuksista kookkaiden FMS-järjestelmiä hyödyntävien tehtaiden hallintaan saakka. Käytännönläheisessä kokonaisuudessa teemaa lähestyttiin eri kokoisten yritysten case-esimerkkien kautta. Hyötyjä WCO voi tuoda hyvinkin eri tyyppisiin ja kokoisiin yrityksiin, totesi Kivinen. Parinkymmenen henkilön konepajan osalta ytimessä voivat olla mm. koneiden tehtävälistojen hallinnan, koneiden statusseurannan tai aikataulutusten automatisoinnilla saavutettavat edut tuotannon tehostamiseen, keskikokoisilla yrityksillä juuri työkalunhallinnan kehittäminen ja kookkailla vaikkapa stand alone- tyyppisten koneiden integrointi toimintaan FMS-järjestelmien kanssa, totesi Kivinen.

Teemu-Pekka Ahonen puolestaan esitteli Fastemsin MMS-ohjattujen robottisolujen etuja periteisiin kiinteisiin ratkaksuihin verraten. Seurauksena on aivan uudenlainen joustava tuotanto, videolla esiteltiin MMS-kytketyn RoboCell ONEn toimintaa ja osoitettiin, kuinka MMS: n automaattinen aikataulutus toimii dynaamisissa tilanteissa, kuinka uusia osien tuotantoon tuotanto sujuu yksikertaisesti ja kuinka järjestelmä auttaa valmistautumaan tulevaan tuotantoon.

Teemu-Pekka Ahonen esitteli ja demosi MMS -ohjattujen robottisolujen etuja.

Work Cell Operations- järjestelmien kautta voidaan hallita tuotantoa stand alone-koneista ja tuotantokokonaisuuksista kookkaiden FMS-järjestelmiä hyödyntävien tehtaiden hallintaan saakka. Käytännönläheisessä kokonaisuudessa teemaa lähestyttiin eri kokoisten yritysten case-esimerkkien kautta. Hyötyjä WCO voi tuoda hyvinkin eri tyyppisiin ja kokoisiin yrityksiin, totesi Kivinen. Parinkymmenen henkilön konepajan osalta ytimessä voivat olla mm. koneiden tehtävälistojen hallinnan, koneiden statusseurannan tai aikataulutusten automatisoinnilla saavutettavat edut tuotannon tehostamiseen, keskikokoisilla yrityksillä juuri työkalunhallinnan kehittäminen ja kookkailla vaikkapa stand alone- tyyppisten koneiden integrointi toimintaan FMS-järjestelmien kanssa, totesi Kivinen.

Ilkka Saarimaa Fastemsilta esitteli päivän lopuksi automaattista valmistusta 5-akselisilla jyrsinkoneilla Fastemsin konttityyppisin palettiautomaatioratkaisuin varustettuna. Näitäkin ratkaisuja esiteltiin esimerkkien kautta, kaksi asiakasta olivat tehostaneet ja joustavoittaneet tuotantoaan mm. asetusaikoja minimoimalla merkittävästi sovellutusten kautta. Saarimaa esitteli myös yhden tuoteuutuuden tähän segmenttiin. Paletinvaihtajan tapaan toimiva DMC-APC (Double Mast Crane – Automatic Pallet Changer) on uusi ratkaisu työstökoneen ja Fastemin palettiautomaation välillä ja se mahdollistaa mm. nopean ja suoran lataamisen työstökoneen tai kokonaisuudessa toimivan muun laitteen pöydälle.

Tuhtia tietoa, virtuaalista yhteydenpitoa

Fastemsin verkkokokonaisuus tarjosi tapahtuman osallistujille paketin tiellä prosessien tehostamiseen automaatiomahdollisuuksien myötä, ja kuten tapahtuman isäntänäkin toiminut Mikko Tuomaala totesi, yleinen asiakkaiden kontaktointi ja yhteydenpito olivat tapahtuman tärkeitä motivaattoreita.

Vaihtoehtoisten yhteydenpitokanavien merkitys korostuu näinä erikoisaikoina.

Vuorovaikutusta lisäsivät mahdollisuus kysymysten esittämiseen kirjallisesti verkon kautta seminaariesitysten aikana, ja tätä mahdollisuutta myös käytettiin laajasti. Vastaukset tulivat omissa vastausosuuksissa esitysten lopussa. Tietoa ratkaisuista ja mahdollisuuksista oli tarjolla tapahtuman aikana myös verkon infopakettien kautta.

Kari Harju

Uutuuksia työkaluautomaatioon sekä MMS-ohjaukseen

Fastems on esitellyt uusia ominaisuuksia Gantry Tool Storage -työkalujärjestelmään (GTS) ja Manufacturing Management Software -ohjelmistoon (MMS). Valmistustehokkuus lisääntyy, työergonomia kohenee ja kokonaisvaltainen käyttökokemus paranee, erityisesti MMS-ohjatun joustavan valmistusjärjestelmän (FMS) ja uudistetun GTS:n avulla voidaan Fastemsin mukaan saavuttaa jopa yli 95 prosentin käyttöaste järjestelmään liitetyille työkoneille.

Keskitetyssä työkalujärjestelmässä on jopa 4000 työkalun varasto, josta robotit hakevat ja tuovat osa-aikaisesti oikeat työkalut yksittäisille työstökoneille. MMS ohjaa automaattisesti työkalujen koordinointia NC-ohjelmien aikatauluvaatimusten ja työkalun ajantasaisen elinkaaritiedon perusteella.

GTS-järjestelmä mahdollistaa työkalujen jakamisen työstökoneiden välillä minimoiden sisartyökalujen määrää. Tämä synnyttää merkittävää säästöä työkalukuluissa sekä minimoi operaattorin osuutta työkaluvaihdoissa. Aikaa vapautuu manuaalisesta työstä sekä virhemahdollisuudet vähenevät. Työkalujen tehokas jakaminen koneiden välillä mahdollistaa myös koneiden työkalumakasiinin koon pienentämisen. Uuden muotoilun myötä asennusaika on lyhentynyt ja laitteistokulut ovat matalammat kuin aiemmin.

MMS-ohjausta on kehitetty käyttäjäystävälliseen suuntaan. Parannusta on nopeampi työkalun tiedonetsintätoiminto, parempi näkymä NS-ohjelmiin, ja nopeampia reagointi yllättäviin konepysäyksiin liittyen.

Fastemsin työkalunhallintatuotteet mahdollistavat työkalujen asetusten valmistelun etukäteen ja keskitetysti, työkalujen jakamisen koneiden välillä ja 24/7 -valmistamisen sekä estävät työkalujen väärinlataamisesta johtuvat susitukset ja koneiden tarpeettomat pysähtymiset. Etuja ovat myös pienempi investointikustannus ja lyhyempi takaisinmaksuaika. Työkaluautomaatio on lisättävissä FMS-järjestelmään myöhemminkin kuin alkuperäisen investoinnin yhteydessä on huomioitu.

Ilmainen virtuaaliseminaari

Fastems järjestää 4.11. ilmaisen virtuaaliseminaarin ”Productivity Beyond Machine Tending”, jossa esitellään tarkemmin uudistuneet ominaisuudet sekä yleisesti Fastemsin työkaluautomaation edut ja hyödyt valmistuksessa. Lisäksi virtuaaliseminaarissa käsitellään kuinka vähentää viivettä, eliminoida virheet, maksimoida turvallisuus ja ergonomia. Seminaarissa on myös useita muita esityksiä modernin tehdasautomaationympärillä olevista teemoista, ja myös kysymyksiä on mahdollista esittää kysymyksiä esitysten yhteydessä. Tapahtumaan ilmoittaudutaan Fastemsin verkkosivujen kautta.

Uusi MMS-ohjelmistolaajennus mahdollistaa tuotannon virtausten hallinnan

Fastemsin uusin lanseeraus, WCO (Work Cell Operation), on osa Fastemsin älykästä MMS-automaatiojärjestelmää (Manufacturing Management Software). WCO mahdollistaa kaikkien yksittäisten koneiden, manuaalisten työvaiheiden ja solujen ottamisen mukaan älykkääseen tuotannon suunnitteluun, ohjauksen ja valvontaan. WCO voidaan ottaa käyttöön yhdessä Fastemsin joustavien automaatioratkaisujen kanssa tai erikseen stand alone-koneilla ja muilla manuaalisilla työasemilla.

”WCO eli tuotantosolujen hienokuormitus tuo yksittäisiin työstökoneisiin ja muihin manuaalisiin työasemiin Fastemsin ainutlaatuiset edut, kuten valmistusoperaatioiden automaattisen, ennakoivan aikataulutuksen ja täyden läpinäkyvyyden”, kertoo Fastemsin ohjelmistoliiketoiminnosta vastaava CDO Tomi Kankainen.

WCO auttaa varmistamaan, että kaikki resurssit, kuten raaka-aineet, NC-ohjelmat ja työkalut, ovat valmiina oikeaan aikaan tuotantoa varten ottaen huomioon koko prosessiketjun. Ohjelmisto tekee työjonosuunnittelun automattisesti huomioiden aktiivisten tuotantotilaisten toimituspäivät ja tuotannon sen hetkisen tilanteen. WCO mahdollistaa pienemmän keskeneräisen tuotannon, mikä nopeutta tuotannon virtauista ja vähentää tuotantoon sidotun pääoman määrää. Samaan aikaan tuotannonreagointikyky paranee yllättävissä muutostarpeissa.

”WCO:n avulla tiedetään, mitä resursseja tarvitaan ja milloin. Työntekijät tietävät tarkalleen mitä työvuoronsa aikana tulee tehdä ja mitä tulee tapahtumaan, sillä WCO antaa tarkat työjonolistat valmiina prioriteettijärjestyksessä. Älykäs resurssisuunnittelu mahdollistaa tuotantolaitteiden ja materiaalivirtojen oikea-aikaisen kohtaamisen, ja mahdollistaa tuotannon näkyvyyden 96 tuntia eteenpäin. Lisäksi, PDM-järjestelmien asiakirjat, piirustukset, valmistusohjeet ja muut dokumentit ovat tarvittaessa kaikkien niitä tarvitsevien käytössä kaikilla työpisteillä.”

Automaattisten tuotantolinjojen ja -solujen sekä manuaalivaiheiden hallinta parantaa läpinäkyvyyttä ja antaa ajantasaista tietoa tuotannosta, kapasiteetista ja tilausten tilasta. WCO:n avulla parannetaan tasaisesti kaikkia tuotantoprosesseja digitalisoimalla valmistuksen työnkulku.

”WCO voi toimi asiakkaan tuotannossa myös saumattomasti osana laajempaa tuotannonohjausratkaisua mukaan lukien erilaiset MES- ja MOM (Manufacturing Operations Management)-ratkaisut”, Kankainen kertoo.

Mikko Nymanin johtama Fastems lisää panostuksiaan kotimaahan

Mikko Nyman aloitti Fastems Oy Ab:n toimitusjohtajana toukokuun alussa. Uusi toimitusjohtaja korostaa asiakkaan ymmärtämisen merkitystä yrityksen toimintojen ytimessä. Samalla Fastems palaa juurilleen, kotimaahan satsataan vientimarkkinoiden ohella.

Mikko Nyman aloitti Fastemsin toimitusjohtajan tehtävässä toukokuun alussa. Asiakkaan ja asiakkaan liiketoimintojen ymmärtäminen on hänen mukaansa Fastemsin toiminnan pysyvä ydin.

Mikko Nyman, (40), KTM, on toiminut Fastemsilla vuodesta 2014 lähtien.

Nyman tuli Fastemsille talousjohtajaksi vuonna 2014 Sandvikilta ja siirtyi Fastemsin Tampereen yksikön liiketoimintajohtajaksi vuoden 2017 alussa. Varatoimitusjohtajana hän toimi viime syksystä lähtien ja toukokuun alusta hän aloitti toimitusjohtajana.

Vahva perusta

Uusi nuori toimitusjohtaja seuraa Fastemsin johdossa Tomas Hedenborgia, viime vuosien työpariaan.

Sinä aikana yritys kasvanut voimakkaasti, kansainvälistynyt edelleen ja kehittänyt tuote- ja palvelutarjontaansa. Parin viime vuoden kehityksestä ja sen tuloksista kertovat vaikkapa myynnin yli 80 prosentin kasvu, 90 miljoonan euron nykyliikevaihto, 95 prosentin vienti ja 450 ammattilaisen nykyhenkilöstö.

Muutosprosessin seurauksena tuotetarjontansa osalta yritys keskittyy nyt kokonaisuudessaan kone- ja tehdasautomaatioon, monimuotoisia tuttuja tuotteita ovat mm. Fastemsin kontti- ja FMS-järjestelmät.

Viime aikoina tuotepuolella selkeä uusi alue on jatkuvasti monipuolistuva yrityksen ohjelmistosuunnittelu.

”Ohjelmistoja olemme tehneet toki pitkään jyrsinnän soluratkaisuihin, mutta viime vuosina tarjonta on laajentunut tehdasohjelmistojen kokonaisratkaisuksi ja sen myötä mm. sorvaukseen. Tämä on ollut asiakkaidemme toive ja sen myötä tarjonta on jatkuvasti laajentunut. Suunta on mielenkiintoinen ja jatkuu varmasti myös tulevaisuudessa”, Mikko Nyman sanoo.

Myös kotimaa tärkeä suunta

Fastemsin toiminnoissa suunta on viime aikoina ollut vahvasti ulkomaille.

Silti myös kotimaahan panostetaan, itse asiassa enenevästi.

”Kotimaa on meille tärkeä suunta ja täällä on runsaasti toimijoita, joiden kanssa haluamme jatkuvasti tehdä tiivistä yhteistyötä. Parin viime vuoden aikana teollisuus Suomessa on saanut taas vauhtia ja sen myötäkin toiminnot kotimaassa ovat aktivoituneet. Esimerkiksi kookkaita FMS-järjestelmiä on kotimaahan toimitettu useita”, sanoo Mikko Nyman.

Parin viime vuoden aikana Fastemsin liiketoiminta Suomessa on Nymanin mukaan peräti kolminkertaistunut.

”Kun vientiä on viime vuosina kasvatettu, voi kuitenkin olla, että satsaukset kotimaahan ovat jääneet ehkä liiankin vähälle huomiolle. Haluankin, että jatkossa palaamme juurillemme ja satsaamme myös kotimaahan energiaa jälleen aiempaa enemmän. Kotimaisen teollisuuden menestys on tärkeä asia koko kansantaloudelle, ja haluamme toki edistää sen kilpailukykyä ja olla osaltamme myös tuotteinemme sitä tukemassa”, toteaa Nyman.

Asiakkaan eduksi

Fastems on kasvanut vahvasti viime vuodet ja Mikko Nyman näkee myös yrityksen lähitulevaisuuden varsin positiivisena.

”Suhdanteet toki mietityttävät, tämä on syklinen ala. Saksan tilanne on haastavin mm. autoteollisuuden vaikeuksien jälkeen ja sähköautomurroksen ansiosta, mutta toisaalta tilauskantamme on varsin hyvä kasvun jälkeen ja kysyntä kasvaa juuri nyt mm. Kiinassa ja Yhdysvalloissa osaavasta työvoimasta vallitsevan pulan takia. Se on yksi vahva driver kohti automaatiota. Näin kokonaisuutena näkisinkin lähinäkymät varsin valoisina.”

Toimitaanpa ulkomailla tai Suomessa, asiakasnäkökulman Mikko Nyman haluaa pitää kaikkien toimintojen keskiössä.

”Asiakkaan ja hänen liiketoimintojensa ymmärtämisen ja kehittämisen pitää olla kovassa ytimessämme. Kun ymmärrämme asiakkaan tekemistä, pystymme kehittämään markkinoille yhä parempia ratkaisuja. Oikeita teknologioita asiakkaita hyödyntäen, se on Fastemsin toiminnan ohjelinja nyt ja tulevaisuudessakin”, Mikko Nyman toteaa.

Tampereen naapurissa Pirkkalassa asuvan Mikko Nymanin omaan toimintaan ja vireyden ytimeen kuuluvat työn lisäksi perhe ja harrastukset. Viimeksi mainittuja ovat mm. lukeminen ja kuntoliikunta.

Fastems Oy Ab

Vuonna 1901 perustetun Fastemsin tuotteita ovat älykkäät tehdasautomaatioratkaisut. Fastems on toimittanut yli 4000 asennettua järjestelmää päämarkkinoilleen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Fastemsin liikevaihto vuonna 2018 oli 90 miljoonaa euroa. Yritys työllistää noin 450 henkilöä. Päätoimipaikka on Tampereen Lahdesjärvellä.

Kari Harju